.
.
Skład ekipy badawczej

Prof. UAM dr hab. ARKADIUSZ MARCINIAK - kierownik projektu. Prowadzi studia nad zmianami społecznymi i gospodarczymi w neolicie na terenie Anatolii i Europy Środkowej. Inicjuje i bierze udział w wielu projektach badawczych łączących nowatorskie hipotezy z najnowszymi metodami służącymi do ich wyjaśnienia. Jest obecnie zaangażowany w studia nad dynamiką zasiedlenia osad wczesnoneolitycznych przy wykorzystaniu statystyk bayesowskich, rozpoznanie struktury konsumpcji na podstawie analiz lipidów oraz zwierzęcych szczątków kostnych czy też rozpoznania zmian klimatycznych na podstawie analiz izotopowych. Wymienione prace badawcze są w integralny sposób połączone z badaniami w zakresie zooarcheologii i tafonomii. 

W projekcie pełni opiekę merytoryczną nad całością projektu, jest odpowiedzialny za przygotowanie i redakcję tomu będącego podsumowaniem projektu, przygotowanie wstępu i zakończenia oraz bierze udział w analizie zwierzęcych szczątków kostnych oraz zabytków wykonanych z kości. 
 

Dr IWONA SOBKOWIAK-TABAKA - Adiunkt, pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Prowadzi studia związane z osadnictwem, jego środowiskowym uwarunkowaniami i wytwórczością krzemieniarską epoki kamienia, a w szczególności późnopaleolitycznym Niziny Środkowoeuropejskiej oraz chronostratygrafią późnego glacjału.

Specjalizuje się również w analizie neolitycznej ceramiki naczyniowej.

W projekcie odpowiedzialna jest za analizę materiałów ceramicznych (wraz z Martą Bartkowiak) oraz krzemiennych.
 

Mgr MARTA BARTKOWIAK - Doktorantka archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, obecnie realizuje pracę doktorską pod opieką prof. UAM dr hab. Arkadiusza Marciniaka zatytułowaną "Introduction and intensification of production and consumption of milk and dairy products among the Neolithic communities of NW Anatolia and Central Serbia". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ‘archaeology of food’, funkcją i technologią naczyń ceramicznych, archeologią biomolekularną, transformacjami społecznokulturowymi w neolicie  obszaru Anatolii, Bliskiego Wschodu i Półwyspu Bałkańskiego, a także aplikacją najnowszych metod biologicznych i chemicznych (jak analiza osadów z wnętrza naczyń – organic residue analysis) na grunt archeologii.

W projekcie jest odpowiedzialna za opracowanie materiału ceramicznego (wraz z dr Sobkowiak-Tabaką) oraz selekcję i szczegółową analizę ceramologiczną próbek przeznaczonych do badań lipidowych.
 

Mgr MIKOŁAJ LISOWSKI - Doktorant zooarcheologii na Wydziale Archeologii, University of Sheffield, Wielka Brytania. Posiada doświadczenie w badaniach materiałów kostnych, jest autorem szeregu ekspertyz zooarcheologicznych z różnych stanowisk. 

Pracuje obecnie nad swoją rozprawą doktorską o temacie "The Identification of Jewish Patterns of Food Preparation and Consumption: a Zooarchaeological Approach to the Medieval and Early Modern Evidence from Central Eastern Europe" promowaną przez dr Umberto Albarella’ę, profesora University of Sheffield. 

W projekcie będzie zaangażowany w badania zooarcheologiczne i tafonomiczne, analizy zabytków kościanych, opracowanie kontekstu archeologicznego stanowiska i historii badań, analizy stratygraficzne tłumaczenia streszczenia i artykułów na oraz z języka angielskiego, digitalizację planów stanowiska a także w redakcję, edycję i oprawę graficzną książki.
 

EKIPA BADAWCZA (alfabetycznie):

Dr Joanna Abramów - ARCHEOBOT Pracowania Archeologiczna i Archeobotaniczna A. Wiktor - archeolog specjalizująca się w ekoarcheologii, autorka licznych opracowań z zakresu archeobotaniki. 

Mgr Maciej Chyleński - Zajmuje się zastosowaniem analiz kopalnego DNA w badaniach archeologicznych. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na izolacji i analizach kopalnego DNA społeczności wczesnoneolitycznych oraz ich zastosowaniu do rekonstrukcji struktury społecznej tych populacji. 

Dr Mirosława Dabert - biolog i genetyk, inicjatorka powołania Pracowni Sekwencjonowania DNA w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii WB UAM, a od 2004 roku adiunkt i kierownik Wydziałowej Pracowni Technik Biologii Molekularnej UAM. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół opracowania i wykorzystania markerów DNA i metod ich analizy w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. 

Dr Alicja Drozd-Lipińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, antropolog, autorka wielu opracowań antropologicznych i artykułów specjalistycznych. 

Prof. Richard Peter Evershed - profesor chemii organicznej i wykładowca Organic Geochemistry Unit, School of Chemistry na University of Bristol w Wielkiej Brytanii, dyrektor Bristol Biogeochemistry Research Centre oraz kierownik NERC Life Sciences Mass Spectrometry Facility, prekursor i lider wykorzystania spektrometrii masowej i chromatografii gazowej przy rozpoznaniu i identyfikacji archeologicznych pozostałości tłuszczów (lipidów) z naczyń ceramicznych, twórca ‘biomarker revolution of archaeology’, prowadzi szeroko zakrojone pionierskie badania nad wykorzystania mleka i przetworów mlecznych (mleczarstwem) w pradziejach. 

Maciej Gembicki - fotograf i dokumentalista archeologiczny z wieloletnim stażem pracy w firmach archeologicznych oraz dla IP UAM. Specjalizuje się w fotografii i digitalizacji zabytków ruchomych, ortofotografii i fotogrametrii stanowisk archeologicznych oraz dokumentacji cyfrowej zabytków krzemiennych.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar - Kierownik Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego - analizy radiowęglowe kości zwierzęcych i ludzkich.

Dr inż. Zdzisław Hensel - Centralne Laboratorium Archeometryczne IAE PAN w Warszawie - analiza metaloznawcza zabytków wraz z komentarzem

Dr Maciej Jórdeczka - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, archeolog, specjalista w zakresie kamieniarstwa społeczności pradziejowych w Polsce, Egipcie oraz Sudanie.

Dr Sławomir Pietrzak - Pracowania Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydziału Chemii UAM archeolog, autor wielu analiz i publikacji z zakresu zastosowania i technologii wytwarzania dziegciu. 

Dr Katarzyna Pyżewicz - Instytut Prahistorii UAM - archeolog specjalizująca się w archeologii górnego i schyłkowego paleolitu oraz mezolitu, a także wykorzystaniu analiz mikroskopowych materiałów krzemiennych i badań eksperymentalnych w procesie interpretacyjnym danych archeologicznych. Autorka wielu opracowań i ekspertyz dotyczących traseologii narzędzi z epoki kamienia.

Prof. dr hab. Joanna Wesoły - genetyk, adiunkt w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów. Zaangażowana w liczne projekty badawcze, np. Wielofunkcyjność białek STAT w rozwoju i progresji raka miąższu nerki (2009-2011), Imbalance between STAT1-mediated damaging and STAT3-mediated protective signals in chronic renal allograft vasculopathy (2008-2011) czy szukanie genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka w chorobach przyzębia: Analiza polimorfizmów DNA w genach wybranych cytokinin, genotypów apolipoproteiny E oraz ocena sposobu żywienia u chorych z agresywną i przewlekłą postacią periodontopatii (2007-2008), a także kierowniczka Środowiskowego Laboratorium Analizy Genomu.
 
 

........................................................................................................................
 

..
Tytuł projektu: 

"Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3803/14

.....................................................

................................................
 


Projekt "Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.