.
.
Cel projektu

Celem projektu jest ochrona, interdyscyplinarne opracowanie oraz publikacja materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska nr 6 w Kopydłowie, gm. Wilczyn, pow. koniński, woj. wielkopolskie. W wyniku badań wykopaliskowych prowadzonych w 1984 i 1985 roku przez Muzeum Okręgowe w Koninie pozyskano liczne artefakty i zadokumentowano zróżnicowane funkcjonalnie obiekty (mieszkalne, gospodarcze i sepulkralne). Dobry stan zachowania materiałów zabytkowych i skrupulatna dokumentacja gwarantują możliwość wieloaspektowych studiów nad osadnictwem, gospodarką i paleodemografią zróżnicowanych chronologicznie społeczności neolitycznych z pogranicza Wielkopolski i Kujaw. 

Projekt przewiduje aplikację najnowszych metod fizykochemicznych, bioarcheologicznych, a także genetycznych, w odniesieniu do różnych kategorii źródłowych.

W celu rozpoznania społeczno-ekonomicznych podstaw organizacji osady oraz sposobów eksploatacji środowiska naturalnego i ich zmian w czasie i w przestrzeni, wykonane zostaną analizy izotopów 13C, 14C, 15N, 87Sr/86Sr, 18O, badania paleobotaniczne, badania węgli drzewnych oraz ceramiki.

Wykonane zostanie także datowanie badanej sekwencji osadniczej, które pozwoli na rozpoznanie tempa zachodzących zmian oraz ułatwi powiązanie ze sobą poszczególnych materiałów pozyskanych w trakcie wykopalisk. Zastosowanie tych wszystkich metod umożliwi ujęcie w zintegrowanych sposób procesu przekształceń społeczności neolitycznej na obszarze Niżu.

Rezultaty szczegółowych studiów interdyscyplinarnych, przedstawione zostaną w monografii stanowiska i  staną się doskonałą bazą porównawczą, a także wzorcem dla kolejnych opracowań tego typu. Przewidywany termin publikacji wyników badań to grudzień 2015 roku w polskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem streszczenia na język angielski.
 
 
 

........................................................................................................................
 

..
Tytuł projektu: 

"Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3803/14

.....................................................

................................................
 


Projekt "Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.