Archeologia obszarów leśnych – konferencja

Pracownia Archeologii Nieodległej Przeszłości Uniwersytetu w Białymstoku; School of Archaeology, Geography and Environmental Science University of Reading; Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Olszynie

zapraszają do udziału w konferencji

Archeologia obszarów leśnych

Białowieża, 19-21 kwietnia 2018 r.

Idea konferencji
Nowe obszary i narzędzia badawcze stawiają przed archeologią nowe wyzwania. Rozwój wielodyscyplinarnych badań archeologicznych nad relacjami człowiek – środowisko, oraz powszechne już zastosowanie wyników skanowania laserowego powierzchni terenu (LIDAR) i innych, nieinwazyjnych technik odkrywania i rozpoznania stanowisk archeologicznych, powodują że archeolodzy coraz częściej i śmielej eksplorują zarówno tematykę roli kompleksów leśnych w dziejach kultury ludzkiej, jak też same tereny leśne.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła badań relacji: człowiek-środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia antropopresji na naturalne zbiorowiska roślinne, oraz badań archeologicznych prowadzonych współcześnie na obszarach leśnych. Badania te są nierozłącznie związane z koniecznością współpracy ze służbami leśnymi oraz pracownikami parków narodowych i krajobrazowych w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem archeologicznym znajdującym się na terenach lasów gospodarczych i obszarach przyrodniczo cennych. Skuteczna ochrona i opieka nad dziedzictwem archeologicznym wymaga zaangażowania społecznych depozytariuszy tego dziedzictwa. Ich niezaprzeczalnym prawem jest zatem dostęp do wyników badań archeologicznych, jak też samych zabytków. Dlatego właściwe upowszechnianie wiedzy archeologicznej jest ważną społeczną rolą archeologii.

Proponowane tematy przewodnie konferencji:

  • metodologia i metodyka wielodyscyplinarnych badań archeologicznych nad relacjami człowiek-las w przeszłości (od pradziejów po nieodległą przeszłość),
  • metodologia i metodyka badań archeologicznych prowadzonych na obszarach leśnych,
  • zintegrowana ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach leśnych, w tym parkach narodowych i rezerwatach przyrody, oraz odpowiedzialność archeologów prowadzących badania na takich obszarach,
  • społeczny wymiar archeologii obszarów leśnych.

Poza sesjami referatowymi i posterowymi, ważnym aspektem konferencji będą panele dyskusyjne poświęcone:

  • metodologii i metodyce badań obszarów leśnych,
  • zintegrowanej ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach leśnych oraz odpowiedzialność archeologów,
  • społecznemu wymiarowi archeologii obszarów leśnych.

Wnioski sformułowane podczas dyskusji staną się ważną częścią publikacji pokonferencyjnej i będą mogły służyć zarówno rozwojowi metodologii i metodyki badań archeologicznych, jak też mogą zostać wykorzystane w dokumentach normatywnych oraz ewentualnych nowelizacjach aktów prawnych dotyczących dziedzictwa archeologicznego.

Propozycje tematów oraz abstrakty referatów i posterów proszę przesyłać na adres: archeologia.obszarow.lesnych@gmail.com do dnia 15 grudnia 2017 r.

Teksty abstraktów w formacie Word, z jasno sformułowanym tematem wystąpienia / prezentacji nie powinny przekraczać 200 słów. Prosimy też o zawarcie w abstraktach: pełnego tytułu wystąpienia / prezentacji, imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) autora (autorów) wraz z podaniem stopnia lub tytułu naukowego, afiliacji, oraz pełnego adresu do korespondencji i adresu e-mail.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Szczegóły dotyczące programu i organizacji konferencji zostaną Państwu przekazane w drugim komunikacje, jesienią br.

Komitet organizacyjny:
prof. zw. dr hab. Małgorzata Latałowa (UG)
dr Aleksander Pluskowski (University of Reading)
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (SAS)
dr hab. Mirosław J. Hoffmann (SNAP Oddział w Olsztynie)
dr hab. Maciej Karczewski (UwB)
mgr Alina Jaszewska (Zarząd Główny SNAP)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*